Even voorstellen

Tennis mee met ZTC .... al sinds 1951

De Zuidlaarder Tennis Club is een actieve vereni­ging die al meer dan 70 jaar de organisatie van de ten­nissport in het dorp Zuidlaren voor haar reke­ning neemt. ZTC is een vereniging met thans ruim 400 le­den. Hiervan zijn ongeveer 100 leden jonger dan 18 jaar.

De vereniging wordt bestuurd door een be­stuur van 7 per­so­nen. Hierin hebben zitting de drie da­ge­lijkse be­st­uurs­leden en de voor­zitters van vier com­mis­sies (jeugd-, wedstrijd­-, accommodatie- en kanti­necom­mis­sie).

Het verenigingsjaar loopt van ja­nuari t/m de­cem­ber, terwijl het tennissei­zoen eigenlijk is inge­deeld in een zomerseizoen van 1 april tot 1 okto­ber en een win­terseizoen van 1 oktober tot 1 ap­ril.

Via de website worden de leden geïnformeerd over alle zaken aangaande de club. De commissies kondigen er hun activiteiten aan. Ook kunt u ZTC volgen op facebook. Sinds 2017 is er in het clubhuis narrow casting. Hierop worden de sponsoren getoond.


De accommodatie 

Het tennispark aan de Wolferdinge bestaat uit een clubhuis met kan­tine, een kleedaccommodatie en negen tennisbanen (sinds 2018 vijf gravel­banen, twee ku­nst­grasba­nen en twee clay-techbanen).
Tevens is er een oefen­kooi met tennismuur en een minibaan.  

De kantine wordt beheerd door de kantinecommis­sie. De kantine is geopend tijdens alle activiteiten en in het zomerseizoen 's avonds. Tijdens de ope­nings­uren wordt zij bemand door ZTC-leden.

In de winterperiode wordt er over de twee kunst­gras­banen een blaashal ge­plaatst. Het technische beheer van deze hal is in handen van de Stich­ting Tennishal Zuid­laren. De exploitatie wordt door ZTC verzorgd.

Via Meet & Play kunnen binnen banen gehuurd worden (U hoeft geen lid te zijn van ZTC). Op de twee clay-tech banen kan 's winters buiten gespeeld worden.

 

Activiteiten

De tennissport kan min of meer recreatief worden beoefend, maar er kan ook worden deelgenomen aan de competitie van de KNLTB (Koninklijke Neder­land­se Lawn Tennis Bond) en verschillende toer­nooien in de regio.

Binnen ZTC streven wij naar een evenwichtige ver­houding tussen de recreatieve en meer wed­strijdsport gerichte tennissport.

De jeugdcommissie organiseert voor de jeugd veel leuke activiteiten zowel in het zomer- als in het winterseizoen.
Hiernaast voert de vereniging een actief selectie­be­leid: jeugdleden die heel goed spelen of veel talent hebben, worden in de gelegenheid ge­steld om extra te trainen.

De wedstrijdcommissie coördineert de tenniscom­petitie, waaraan zowel de jeugd als de senioren deelnemen.
Als competitiespe­ler vertegen­woor­digt men de club met een team in de regionale of landelijke tennis­com­petitie. Deze vindt plaats in de maanden april mei en juni. Ook aan de najaarscompetitie in september en oktober wordt meegedaan. Er zijn jeugd-, dames-, heren-, mix- en 55+ com­petities. 

 

Tennislessen 

De tennislessen bij ZTC worden verzorgd door Tennisschool Westlaren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908